Blog > Komentarze do wpisu
Pisanie opinii o uczniu do poradni PP
W swojej pracy pisałam kilka opinii o uczniach kierowanych na badania do poradni psychologiczno - pedagogicznej. Oto "mała ściąga" na temat tego co powinna zawierać taka opinia wystawiona przez nauczyciela matematyki:

Co powinna zawierać opinia?   (trudności w matematyce)

Informacje ogólne

 • Oczywiście w opinii powinny się znaleźć podstawowe dane ucznia: imię i nazwisko, data urodzenia, informacja o tym, w której aktualnie jest klasie.
 • Trzeba napisać, co jest bezpośrednim powodem zalecenia wizyty w poradni. Czy są to wyłącznie trudności w uczeniu się matematyki, czy również inne trudności w uczeniu się i funkcjonowaniu w środowisku szkolnym.
 • Trzeba napisać, czy były już podejmowane jakieś działania pomocowe. Jeśli tak, to jakie i jaki odniosły skutek.

 

Informacje o funkcjonowaniu dziecka w szkole

Ponieważ wydajemy opinię na temat uczenia się matematyki, trzeba precyzyjnie opisać charakter występujących tu trudności, najlepiej ujmując je w kontekście całościowego funkcjonowania dziecka w szkole.

 • Czy trudności w uczeniu się matematyki mają charakter wybiórczy czy współwystępują  z innymi, np. z trudnościami w czytaniu i pisaniu lub z uogólnionymi trudnościami w       uczeniu się wszelkich przedmiotów.  Inna jest sytuacja dziecka u którego występują wyłącznie trudności w uczeniu się matematyki (być może jest to problem dyskalkulii), inna jeśli trudności w matematyce współwystępują z trudnościami w uczeniu się czytania i pisania (być może dyskalkulia współwystępuje z dysleksją, dysgrafią lub dysortografią), jeszcze inna jeśli trudności dziecka są uogólnione i dotyczą wszystkich przedmiotów i wszystkich czynności szkolnych (być może dziecko ma poziom rozwoju umysłowego mieszczący się w dolnej granicy normy dla wieku, a może jest nawet na pograniczu normy). To oczywiście pewne uproszczenie, ale informacje o innych trudnościach, nie tylko tych w matematyce są bardzo istotne. Warto zasięgnąć opinii innych nauczycieli, albo chociaż napisać coś o ocenach uzyskiwanych przez ucznia        z innych przedmiotów.
 • Jaka jest sytuacja domowa dziecka i jego stan zdrowia. Trzeba wykluczyć ewentualność, że problemy w nauce wynikają z czynników zewnętrznych, np. wad widzenia czy wszelkiego rodzaju zaniedbań wychowawczych.
 • Jak przebiegał dotychczas proces dydaktyczny (czy dziecko zmieniało szkołę, czy powtarzało jakąś klasę, czy uczestniczy w zajęciach regularnie, czy ma wsparcie ze strony rodziców, czy nauczyciel matematyki jest ten sarn, czy zmieniał się, jeśli tak, to ile razy i kiedy). Jeśli problemy w nauce nie były permanentne, może uda się wychwycić moment ich pojawienia się i wskazać ich ewentualną przyczynę.
 • Trzeba nakreślić ogólną sylwetkę ucznia, zwracając uwagę zarówno na jego słabe jak i   mocne strony (np. czy dziecko jest wytrwałe, zmotywowane, czy ma dobre tempo pracy, ale jest mało samodzielne, czy zapomina o zadaniach domowych, zeszytach itp.). Dużą wagę diagnostyczną przywiązuje się do mocnych stron dziecka. Trzeba o tym koniecznie napisać. Bywa, że nauczyciele nie potrafią niczego dobrego o dziecku powiedzieć i widzą w nim wyłącznie braki i zaburzenia. Taka opinia nie sprawia wrażenia obiektywnej i wyważonej.
 • Którą ręką dziecko posługuje się przy pisaniu, czy jest sprawne w posługiwaniu się przyborami typu nożyczki, linijka, cyrkiel itp.

 

Informacje o funkcjonowaniu dziecka na zajęciach z matematyki

 • Warto zwrócić uwagę na to, czy trudności pojawiły się w jakimś konkretnym momencie, czy były obecne od początku edukacji. Jeśli dziecko jest w szkole podstawowej, warto porozmawiać z jego nauczycielem z klas I-III, jeśli zmieniało szkołę, można skontaktować się z poprzednim nauczycielem matematyki lub wychowawcą.
 • Istotna jest informacja jak dziecko radzi sobie z rachunkiem pamięciowym, czy pomaga sobie palcami, czy ma opanowane ogólne algorytmy ale nie potrafi ich efektywnie przeprowadzić.
 • Czy dziecko ma problemy z prowadzeniem prawidłowego zapisu graficznego przy np. wykonywaniu działań pisemnych, czy zapisie ułamków piętrowych, czy zdarza mu się źle przepisywać przykłady z tablicy, czy niewłaściwe zapisuje dyktowane liczby, np. sto dwadzieścia trzy pisze jako 100203, czy przestawia cyfry, czy zdarza mu się pisać znaki  w lustrzanym odbiciu, czy myli znaki działań, czy gubi fragmenty obliczeń lub nawiasy przy dokonywaniu kolejnych przekształceń.
 • Jak uczeń radzi sobie ze schematami graficznymi, rysowaniem diagramów, ilustracji      do zadań, wykresów, figur geometrycznych. Czy dostrzega elementy składowe rysunków, np. boki, kąty, czy potrafi poprowadzić wysokość, przekątną.
 • Czy dziecko jest w stanie rozwiązać samodzielnie zadanie z treścią i jak skomplikowane. Czy rozwiązuje poprawnie i samodzielnie zadania jednodziałaniowe, czy kojarzy treść z operacją matematyczną. Czy jest w stanie sformułować samodzielnie sensowne zadanie z treścią. Czy potrafi sformułować pytanie do prostego zdania z treścią. Czy potrafi w prostym błędnie skonstruowanym zadaniu dostrzec np. brak lub nadmiar danych, sprzeczność danych, nieadekwatność pytania do treści.
 • Czy dziecko zapamiętuje przerobiony materiał, czy posługuje się adekwatnie wprowadzonymi już pojęciami, np. iloczyn, iloraz, licznik, mianownik.
 • Czy dziecko jest w stanie zwerbalizować wykonywane czynności matematyczne, np. czy potrafi objaśnić swoimi słowami na czym polega sprowadzanie ułamków do wspólnego mianownika. Czy potrafi wyjaśnić dlaczego tak, a nie inaczej postępuje przy rozwiązywaniu jakiegoś zadania lub obliczaniu wyniku działania.

Do opinii można dołączyć zeszyty i sprawdziany dziecka również z wcześniejszych lat .

 

wtorek, 01 czerwca 2010, annazsobb

Polecane wpisy

 • KLASA 1D (LO)

  Pisemny sprawdzian z funkcji kwadratowej - 08.06.2010r. (wtorek) Zakres materiału: Postać ogólna, kanoniczna i iloczynowa funkcji kwadratowej, rysowanie wykresó

 • SZKOLENIE DLA NAUCZYCIELI GIMNAZJUM!

  27 maja 2010r. (czwartek), w sali nr 25 o godzinie 15:00 odbędzie się szkolenie na temat: „Blog jako narzędzie wspomagające pracę nowoczesnego nauczyciela

 • Szkolenie dla nauczycieli w ramach WDN

  Niedawno uczestniczyłam w kursie doskonalącym: "Technologie informacyjne i komunikacyjne w praktyce szkolnej". Chetnie podzielę sie wiedzą, jaką zdobyłam. Zgłas